Privacy Statement

LEGAL RECOVERY Coöperatieve vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid , met ondernemingsnummer BE.0649.838.335, en vennootschapszetel te 1060 Sint-Gillis, Vanderschrickstraat 46, hierna te noemen als CVBA LEGAL RECOVERY beschouwt de privacy en de bescherming van uw gegevens van zeer groot belang.
CVBA LEGAL RECOVERY verwerkt persoonsgegevens bij het uitvoeren van haar bedrijfsactiviteiten, meer nog, de bedrijfsactiviteiten kunnen niet worden uitgevoerd wanneer geen persoonsgegevens beschikbaar zijn
Alle gegevens die wij rechtstreeks van u ontvangen, of die wij tijdens de verwerking rechtmatig via derden of openbare databanken verkrijgen worden met de grootste zorg beschermd en bewaard
Om u ervan te verzekeren dat u uw persoonlijke gegevens aan ons mag toevertrouwen en dat deze bij ons in goede handen zijn, willen wij hier duidelijk uiteenzetten welke behandeling uw gegevens krijgen

Wij volgen de bepalingen in de Belgische Privacy wetgeving 1992, alsook de bepalingen in de gedragscodes voor gerechtsdeurwaarders en de bepalingen opgenomen in de AVG – algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) (25-05-2018)

 

Welke gegevens, en aan wie, geven wij door?

 

Welke gegevens verwerken wij?
CVBA LEGAL RECOVERY verwerkt uitsluitend gegevens die relevant en noodzakelijk zijn om onze wettelijke taken en werkzaamheden uit te voeren. Onze wettelijke taken vindt u in, het Gerechtelijk Wetboek, en meer bepaald in het artikel 519 en wordt opgelijst als volgt

 

Bij wet verplichte taken
1° het opstellen en betekenen van alle exploten en de tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen, alsmede van akten of titels in uitvoerbare vorm;
  [2 1° bis. het invorderen van onbetwiste geldschulden overeenkomstig hoofdstuk Iquinquies van de eerste titel van het vijfde deel;]2
  2° het verrichten van vaststellingen, op verzoek van magistraten en op verzoek van particulieren, met betrekking tot zuiver materiële feiten, zonder enig advies uit te brengen omtrent de oorzaken en de gevolgen in feite of in rechte die daaruit zouden kunnen voortvloeien, evenals de vaststellingen die tot de wettelijke uitoefeningen van hun ambt behoren; deze vaststellingen zijn authentiek wat betreft de materiële feiten en gegevens die de gerechtsdeurwaarder zintuiglijk kan waarnemen;
  3° het opmaken van protesten tegen een wisselbrief, orderbrief en bankcheque;
  4° de gerechtelijke openbare verkoping van roerende goederen en schepen in het kader van de gedwongen tenuitvoerlegging;
  5° de gerechtelijke verkoping in der minne van roerende goederen, overeenkomstig artikel 1526bis;
  6° de vrijwillige openbare verkopingen van roerende zaken, welk monopolie zij delen met de notarissen;
  7° het kennis nemen van de berichten van verzet, bevel, beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, welk monopolie zij delen met de in artikel 1391, § 1, vermelde personen;
  8° het neerleggen, doorhalen en wijzigen van de berichten van verzet, bevel, beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest in de opdrachten die hen werden toevertrouwd of waarin ze werden aangesteld.

 

Bijkomende taken
1° ter griffie de uitgiften, afschriften en uittreksels van alle processtukken lichten en de verzoekschriften indienen die zij krachtens de wet kunnen ondertekenen, evenals ter griffie neerleggen van alle andere verzoekschriften;
  2° voor eensluidend tekenen van afschriften en vertalingen van documenten in hun bezit;
  3° uittreksels opstellen van alle akten van hun ambt;
  4° optreden als sekwester;
  5° zorgen voor de minnelijke inning van schuldvorderingen;
  6° optreden als pandverzilveraar;
  7° optreden als ondernemingsbemiddelaar of gerechtsmandataris in het kader van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen;
  8° het gerechtelijke mandaat van voorlopig bewindvoerder uitoefenen;
  9° schattingen van meubelen en roerende goederen maken en assistentie verlenen aan faillissementscuratoren met betrekking tot inventarisatie en realisatie van de faillissementsboedel;
  10° optreden als minnelijke schuldbemiddelaar en als schuldbemiddelaar in het kader van de collectieve schuldenregeling;
  11° optreden als bemiddelaar in familiezaken en als bemiddelaar in het kader van alternatieve geschillenbeslechting;
  12° optreden als curator over onbeheerde nalatenschappen;
  13° rechtskundige adviezen verlenen met betrekking tot de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij gerechtsdeurwaarders betrokken zijn;
  14° solvabiliteitsonderzoeken uitvoeren, vermogensrapporten, opstellen en afleveren;
  15° fiscale attesten afleveren met betrekking tot oninbare schuldvorderingen;
  16° toezicht houden op toegelaten loterijen en wedstrijden.

 

Voor elk van bovenstaande taken verwerken wij de volgende gegevens.

 

U bent opdrachtgever – natuurlijke persoon
Naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadressen, telefoon- en GSM nummers, financiële gegevens

U bent verzoeker – natuurlijke persoon
Naam, adres, beroep, woonplaats, geslacht, e-mailadressen, telefoon- en GSM nummers, financiële gegevens, inhoud van vonnissen en veroordeling

U bent leverancier – verwerker – medewerker – natuurlijke persoon
Naam, adres, beroep, woonplaats, communicatiegegevens, financiële gegevens

U bent klant/verweerder natuurlijke persoon
Naam, adres, woonplaats, geslacht, burgerlijke staat, e-mailadressen, telefoon- en GSM nummers, gegevens betreffende inkomen, bezittingen, schulden of gegevens betreffende de financiële situatie, inhoud van vonnissen en veroordelingen

Daarnaast verzamelen wij automatisch informatie die bij een bezoek aan de website door de browser beschikbaar gesteld wordt (IP-adres, browser, …).

 

Doel van de verwerking van de gegevens

 

U bent opdrachtgever – natuurlijke persoon
Het volbrengen van onze wettelijke taken zoals hierboven opgelijst
Het volbrengen van onze informatieplicht en doorstortingsplicht zoals wettelijk en deontologisch bepaald
Het verzorgen van een gepaste communicatie om de dossieropvolging vlot te laten verlopen

 

U bent verzoeker – natuurlijke persoon
Het volbrengen van onze wettelijke taken zoals hierboven opgelijst
Het volbrengen van onze informatieplicht en doorstortingsplicht zoals wettelijk en deontologisch bepaald
Het verzorgen van een gepaste communicatie om de dossieropvolging vlot te laten verlopen

 

U bent leverancier – verwerker – medewerker – natuurlijke persoon
Het doel van de verwerking is een correcte en normale bedrijfsvoering, waarbij opdrachten kunnen uitbesteed worden en facturen betaald worden

 

U bent klant/verweerder natuurlijke persoon
Het voornaamste doel van de verwerking van uw gegevens is het volbrengen van onze wettelijke taken zoals hierboven opgelijst.
Voor wat betreft uw contactgegevens is het doel om u beter te kunnen helpen en contacteren om een minnelijke regeling te bekomen en om te onderhandelen en eveneens om ‘social engineering’ tegen te gaan en te controleren dat wij via mail – telefoon worden gecontacteerd door de juiste personen.

 

Hoe verkrijgen wij onze gegevens?
Gegevens kunnen wij verkrijgen van meerdere bronnen en op meerdere basissen
De betrokkene ( uzelf ) ( u geeft ons uw contactgegevens, bijkomende informatie etc..))
Indien u een verzoeker bent : vanwege uw advocaat, dewelke eveneens verwerkingsverantwoordelijke is
Gerechtelijke instanties ( vonnissen worden ons toevertrouwd)
Authentieke bronnen
Rijksregister : in het kader van onze wettelijke activiteiten en bijkomende activiteiten
Kruispuntbank der ondernemingen : dit is een open databank voor iedereen toegankelijk
Centraal register van berichten van beslag : in het kader van onze wettelijke activiteiten en bijkomende activiteiten (met name voorafgaand dagvaarding om nutteloze kosten te vermijden)
Dienst inschrijving voertuigen : in het kader van onze wettelijke activiteiten en na vonnis.
Kruispuntbank der Sociale zekerheid ( waar werkt u , of waar komt uw uitkering vandaan ) : in het kader van onze wettelijke activiteiten en na vonnis
Pandregister : dit is een openbare databank
Kadaster : in het kader van een wettelijke activiteit
Hypotheken : dit is een openbaar register
Registratiekantoren : dit is een openbaar register
Eigen waarnemingen van de gerechtsdeurwaarder : de gerechtsdeurwaarder gaat en ziet ter plekke
Gegevens uit telefoongesprekken door u met ons gevoerd ( telefoontranscripties)
Gegevens uit digitale communicatie met ons kantoor

Indien u aanvullende vragen heeft over hoe wij specifieke gegevens van u hebben bekomen, gelieve u te wenden tot info@legalrecovery.be .

 

Uitwissel van gegevens met derden

 

Verwerking door andere verantwoordelijken
CVBA LEGAL RECOVERY geeft uw gegevens uitsluitend door aan derden die wanneer er een wettelijke basis is die ons toelaat uw gegevens uit te wisselen. Met elke van de uitgewisselde partijen wordt – indien nodig – een overeenkomst gesloten zodat CVBA LEGAL RECOVERY zeker is dat uw gegevens veilig zijn

Verwerking door een derde
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kan CVBA LEGAL RECOVERY beroep doen op verwerkers. Afspraken met deze verwerkers worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst conform de AVG. De gegevens mogen enkel gebruikt worden voor het specifieke doel omschreven in deze overeenkomsten.

Uw rechten
Door dat CVBA LEGAL RECOVERY persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u als betrokkene ook rechten die u kan uitoefenen betreffende uw persoonsgegevens (AVG HOOFDSTUK III – Rechten van de betrokkene). Hieronder vindt u terug over welke rechten u beschikt in het kader van de bescherming van uw persoonsgegeven en hoe u deze rechten kan uitoefenen bij CVBA LEGAL RECOVERY.

 

Recht op inzage
U heeft recht op inzage op de gegevens die wij van u hebben verkregen en verzameld.
Dit recht kunt u ten allen tijde uitoefenen

 

Recht op rechtzetting
U hebt het recht om uw gegevens te laten ‘verbeteren’. Uiteraard slaat dit recht enkel op de gegevens die wij niet verkregen uit openbare (en authentieke ) bronnen. Indien u daartoe rechtzetting zou willen moeten wij u doorverwijzen naar de beheerders van de respectievelijke databanken.

 

Recht op gegevenswissing
U heeft het recht op het wissen van uw gegevens indien de bewaartermijn verstreken is.
Alle gegevens worden door ons sowieso gewist binnen het semester na het eindigen van onze beroepsaansprakelijkheid, met name de wettelijke bewaartermijn.

 

Recht op bezwaar tegen de verwerking
De wetgeving voorziet in een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens. Voor zover wij de gegevens zouden verwerken buiten het kader van onze wettelijke verplichtingen kunt u daartoe bezwaar indienen.

 

Recht op overdraagbaarheid
Indien wij de door u verstrekte gegevens moeten overdragen aan een derde zullen wij het recht van overdraagbaarheid naleven.

 

Deze rechten kan u te allen tijde uitoefenen als volgt :
Aan ons loket te 1861 MEISE (Wolvertem), Stationsstraat 67 ( elke werkdag tussen 9u en 12u)
Indien u zich aanbiedt aan ons loket zullen wij uw E-ID uitlezen en aan de hand van uw E-ID zullen wij binnen de 4 weken uw vraag beantwoorden en daar het nodige gevolg aangeven

 

Langs digitale weg
Via het e-mail adres info@legalrecovery.be verbinden wij er ons toe om al uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen de twee weken

Voor wat betreft een aanvraag tot inzage zullen wij deze beoordelen via mail, doch afgifte van de stukken, wijziging, beperking of wissing zal enkel gebeuren na inlezen E-Id op kantoor.

Wij werken er hard aan om een waterdichte procedure langs digitale weg op poten te zetten.

 

Per brief
Een aanvraag mag gericht worden per gewoon schrijven / of aangetekend schrijven naar

CVBA LEGAL RECOVERY
Stationsstraat 75/1
1861 MEISE (Wolvertem)

Wij zullen uw brief behandelen en verbinden ons ertoe uw aanvraag uiterlijk binnen de twee weken te behandelen.

Voor wat betreft een aanvraag tot inzage zullen wij deze beoordelen via mail, afgifte van de stukken, wijziging, beperking of wissing zal enkel gebeuren na inlezen E-Id op kantoor

 

Telefoon/fax
Via telefoon of fax worden geen aanvragen verwerkt

 

Onze plichten
Verantwoordelijke van de verwerking

CVBA LEGAL RECOVERY is verantwoordelijke van de verwerking. De gegevens van de verantwoordelijke van de verwerking zijn de volgende

CVBA LEGAL RECOVERY
BE.0649.838.335
Vanderschrickstraat 46
1060 Sint-Gillis

Tel 02/669.91.20
Mail info@legalrecovery.be

 

Risicobeperking
Aangezien de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens door CVBA LEGAL RECOVERY bijzonder ernstig wordt genomen, is alvorens de aanvang van de verwerking een grondige analyse uitgevoerd (door middel van erkende procedures) om het potentiële risico op verlies, diefstal of fouten te beperken tot het minimum.

 

Geheimhouding en vertrouwelijkheid
CVBA LEGAL RECOVERY en haar werknemers zijn onderworpen aan de geheimhoudingsplicht en zonder uitdrukkelijke toestemming van u, of wettelijke basis, worden uw gegevens niet aan andere, niet betrokken organisaties familieleden of kennissen doorgegeven.

 

Bewaren van uw gegevens
Uw gegevens worden door CVBA LEGAL RECOVERY met veel zorg bewaard en wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Dit geldt voor zowel voor uw persoonsgegevens als dossiergegevens (telefoon transcripties, e-mails, administratieve documenten en officiële akten). Gegevens die niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsactiviteiten van IN TE VULLEN worden eveneens verwijderd.

 

Datalekken
Sinds de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018 geldt de meldingsplicht van datalekken. CVBA LEGAL RECOVERY neemt de passende en technische en organisatorische maatregelen, afgestemd op het potentiële risico, om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij streven er altijd naar om dit risico zoveel mogelijk te beperken.

Indien er zich toch een ernstige gebeurtenis inzake uw persoonsgegevens zou voordoen (een datalek), stellen wij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) hiervan onmiddellijk en uiterlijk binnen de 72 uur op de hoogte. Als blijkt dat een datalek negatieve gevolgen kan hebben voor uw persoonlijke levenssfeer, brengen wij ook u hiervan op de hoogte.

 

Heeft u vragen?
Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan u deze altijd richten aan onze vestiging te 1861 MEISE (Wolvertem) Stationsstraat 75/1 of een door een e-mail te sturen naar: info@legalrecovery.be . Uw vraag zal ook overmaakt worden aan onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO).

Onze volledige gegevens zijn de volgende
CVBA LEGAL RECOVERY
BE.0649.838.335
Vanderschrickstraat 46
1060 Sint-Gillis

Tel 02/669.91.20
Mail info@legalrecovery.be

De openingsuren zijn de volgende
Ma-vrij van 9u tot 12u.

Nederlands