FAQ

1U kreeg een aanmaning van LEGAL RECOVERY
Je betaalde een factuur niet of je hebt een andere schuld die je niet betaalde. De schuldeiser vroeg aan Legal Recovery om je hierover aan te schrijven en je te vragen deze schuld alsnog te betalen. Indien je deze schuld niet betwist, heb je er alle belang bij zo snel mogelijk te reageren op deze aanmaning, liefst door een betaling (ik wens te betalen). Indien je nog twijfels of vragen hebt over de schuld zelf of over de procedure, dan kan je hierover Legal Recovery contacteren (ik wens informatie m.b.t. mijn dossier bij Legal Recovery). Je kan natuurlijk de schuld betwisten. Dit kan je best ook aan Legal Recovery melden (ik ga niet akkoord met de vordering), maar weet dat je verweer gegrond moet zijn en dat je best de bewijzen van je beweringen overmaakt samen met je verweer zelf. Legal Recovery zal al je vragen en mededelingen met zorg behandelen en er het nodige gevolg aan geven. Weet echter dat de aanmaning vaak de eerste stap is van een volledig proces, dat indien nodig, na dagvaarding, zijn vervolg zal kennen in een gerechtelijke uitvoering ten uwe laste. Je hebt er dus werkelijk alle belang bij zo vlug als mogelijk te reageren bij Legal Recovery vanaf de eerste stap (de aanmaning) omdat je zo bijkomende kosten (als die ten uwe laste zijn) zal vermijden.
2U kreeg een dagvaarding van LEGAL RECOVERY
Een verzoekende partij heeft ons gevraagd je voor een rechtbank te dagvaarden. Lees aandachtig onze dagvaarding; je zal er de identiteit van de eiser evenals uw identiteit in vinden. Maar lees en neem vooral kennis van de feiten (de overwegingen) die ten gronde liggen van de vorderingen. Tot slot is er een datum (dag en uur) en een plaats (naam en adres van de rechtbank) waarop je geacht wordt te verschijnen voor de rechtbank.

Afhankelijk van de aard van de vordering, kan het in je belang zijn zo snel mogelijk een advocaat te raadplegen (misschien kan je hiervoor aanspraak maken op een pro Deo advocaat). Hij kan, indien nodig, je uitleggen wat de grond van het geschil is en hij je kan ook adviseren wat te doen en je eventueel vertegenwoordigen voor de rechtbank. Niets doen en niet naar de zitting is meestal geen goed idee !

De kans bestaat immers dat de rechter je bij verstek zal veroordelen, zonder je gehoord te hebben.

Je kan natuurlijk de zaak alsnog regelen (vóór de zittingsdag). Bij een vordering in betaling is dit soms mogelijk (ik wens te betalen). Weet wel dat de termijn voor zo’n regeling vaak zeer kort is (moet absoluut vóór de zitting) en dat een volledige regeling (betaling van hoofdsom, intresten, vergoedingen en kosten) vereist is. Neem vóór de betaling steeds contact op met ons kantoor om het volledige bedrag te kennen.

Je kan natuurlijk ook de vordering betwisten. In dat geval moet je alle argumenten en bewijzen verzamelen en naar de zitting gaan (of je laten vertegenwoordigen door een raadsman of een wettelijk vertegenwoordiger) om daar je argumenten en bewijzen voor te leggen.
3U kreeg een betekening-(bevel) van LEGAL RECOVERY
Je werd veroordeeld bij vonnis of een daartoe bevoegde instantie heeft een dwangbevel lastens je uitgevaardigd en LEGAL RECOVERY kreeg de opdracht je dit vonnis of dwangbevel te betekenen (overhandigen), al dan niet met bevel tot betalen.

Vanaf nu ben je ingelicht over het bestaan van het vonnis/dwangbevel. Eventuele termijnen van verweer (beroep/verzet) kunnen vanaf nu lopen.

In het vonnis of dwangschrift zal je de grond/oorzaak van de eis vinden en ook wat de uitspraak van de rechter is (of de vordering in geval van dwangschrift). Lees dit alles aandachtig en blijf niet bij de pakken zitten.

Afhankelijk van de aard van de veroordeling of vordering bij dwangschrift, kan het in je belang zijn alsnog een advocaat te raadplegen (misschien kan je hiervoor aanspraak maken op en pro deo advocaat). Hij kan, indien nodig, je uitleggen wat de grond van het geschil is en hij je kan ook adviseren wat te doen (verweer of berusten). Niets doen is meestal geen goed idee, want termijnen (ver)lopen en de uitvoeringsprocedure kan tegen je worden verdergezet, met alle bijkomende kosten ten uwe laste.

Je kan natuurlijk ook nu nog trachten een regeling te vinden. Bij een veroordeling tot betaling (ik wens te betalen) is dit mogelijk, maar de betalingswijze (op welke rekening betalen, welke som betalen, wanneer betalen, enz.) kan verschillen van dossier tot dossier. Je kan hierover meer informatie vinden in de rubriek 'ik wens te betalen'. Weet wel dat afbetalingstermijnen en faciliteiten niet altijd volledig vrij kunnen worden afgesproken met Legal Recovery (omdat er ons voorwaarden en beperkingen zijn opgelegd). Legal Recovery zal natuurlijk altijd je (afbetalings)voorstellen in overweging nemen en met jou de beste regeling trachten te vinden.

Weet ook dat het meestal in je belang is om zo snel mogelijk alles te betalen; vaak blijven immers de intresten (op de nog niet betaalde hoofdsom) lopen en conform het wettelijk tarief zijn er ook bijkomende kosten die je zal moeten betalen (afkortingsrechten,…).

Legal Recovery stelt alles in werk om je maximaal in te lichten over je dossier en je mogelijkheden om tot een regeling/betaling te komen. Voor heel wat dossiers heb je de mogelijkheid om je dossier online te consulteren en om met onze dossierbeheerders te communiceren via onze web-applicatie. Wij geven je een login en een toegangscode (te vinden op onze briefwisseling en aanmaningen) en jij kan online gaan.
4U kreeg een beslagexploot van LEGAL RECOVERY
Pas op: er zijn verschillende soorten beslagexploten, nl. bewarende en uitvoerende, maar ook beslagen op roerende goederen, beslagen op onroerende goederen en beslagen onder derden.

Voor elk van deze beslagen gelden eigen regels die u soms deels kan terugvinden in onze exploten (bij de bewarende en uitvoerende roerende beslagen en beslagen onder derden) of volledig in de artikels van de wetboeken die betrekking hebben op deze exploten.

Het roerend beslag. Je kreeg een roerend beslag, m.a.w. een gerechtsdeurwaarder van Legal Recovery heeft beslag gelegd op je roerende goederen (meubels, tv, laptop, wagen, enz..). In het beslagexploot zal je naast een afrekening van verschuldigde sommen en een opsomming van de roerende goederen die in beslag werden genomen, ook een datum (minstens 1 maand na datum van het beslag) van gerechtelijke en openbare verkoop vinden. De verkopen in het Gerechtelijke Arrondissement Brussel zijn steeds op donderdag vanaf 13 uur. De week voor die verkoopdatum zal u van Legal Recovery een ‘aanplakking’ krijgen, met opnieuw de melding van de reeds vastgestelde openbare en gerechtelijke verkoop. Tot slot zal Legal Recovery op dinsdag of woensdag voor de gestelde verkoopdag (steeds een donderdag) overgaan tot de afhaling van uw beslagen roerende goederen om hen te laten overbrengen naar de Verkoopzaal der Gerechtsdeurwaarders van Brussel (Klein Eilandstraat 9 te 1070 Anderlecht) om er openbaar en gerechtelijk verkocht te worden op de gestelde verkoopdatum.

Je hoeft het natuurlijk zo ver niet te laten komen. Zoals steeds heb je er alle belang bij zo snel mogelijk te reageren en Legal Recovery te contacteren om te betalen (ik wens te betalen) of om een regeling te treffen of informatie te vragen (ik wens informatie).

Je kan ook beroep doen op een aantal specifieke procedures. Wanneer je bvb. van oordeel bent dat er bepaalde goederen ten onrechte in beslag werden genomen (art. 1408 Ger.W.), kan je je hiertegen verzetten door dit te melden op het ogenblik van het beslag aan de gerechtsdeurwaarder of uiterlijk binnen 5 dagen na datum van het beslag aan ons melden (per aangetekende zending). Legal Recovery zal dan de uitvoeringsprocedure opschorten en het dossier neerleggen bij de beslagrechter. Jij of iemand anders (je broer, je zus, of een vriend), kan ook aan Legal Recovery voorstellen om over te gaan tot een verkoop in der minne (art. 1526bis Ger.W.). Dit voorstel tot minnelijke verkoop moet (vormvrij) gedaan worden binnen de 10 dagen van het beslag. Na ontvangst van dit voorstel zal Legal Recovery al je schuldeisers aanschrijven om hen in te lichten over dit voorstel tot minnelijke verkoop. Vervolgens moeten al je schuldeisers (al diegene die nog een gerechtelijke uitvoeringsprocedure tegen je hebben maar ook al je schuldeisers die verzet hebben gedaan) instemmen met het voorstel tot verkoop in der minne. Pas dan kan deze minnelijke verkoop plaatsvinden. Als je hoger beroep hebt aangetekend en als het kantonnement door de rechter niet is uitgesloten, kan je voorstellen een kantonnement te doen ten belope van de volledige schuldvordering (hoofdsom, intresten, kosten en kosten van het kantonnement). Neem dan zo snel mogelijk met Legal Recoverys om dit te melden. In het kader van een beslag (zonder voorafgaande beschikking van de beslagrechter) heb je altijd de mogelijkheid om de beslagleger voor de beslagrechter de dagvaarden (art. 1420 Ger.W.). Indien er goederen in beslag werden genomen die eigendom zijn van een derde partij (niet jezelf dus), dan kan deze derde partij een procedure van revendicatie instellen, opnieuw voor beslagrechter (art. 1514 Ger.W.).

Weet wel dat voor een aantal van deze procedures het raadzaam is een raadsman aan te spreken en in te schakelen. Bovendien werken sommige procedures opschortend en andere niet. Je zal natuurlijk ook over de nodige bewijzen moeten beschikken om je beweringen kracht bij te zetten en om de (beslag)rechter te overtuigen. En besef natuurlijk ook dat, ingeval je vordering zou worden afgewezen, je kan veroordeeld worden tot de kosten (o.a. de rechtsplegingsvergoedingen) of zelfs tot het betalen van schadevergoedingen (bvb. voor tergende en roekeloze procedure).

Ingevolge het roerende beslag dat Legal Recovery heeft gelegd op je goederen, zijn deze onbeschikbaar. Ze zijn tot op het ogenblik van de gerechtelijke en openbare verkoop nog wel je bezit, je mag ze ook nog (normaal) gebruiken maar je mag er niet meer over beschikken. Je mag beslagen goederen dus niet meer verkopen, wegschenken of doen verdwijnen. Kortom je moet ze bewaren en ter beschikking houden van Legal Recovery met het oog op en in afwachting van de gestelde gerechtelijke en openbare verkoop. Indien je je hieraan niet zou houden, dan ben je strafbaar (art. 507 Sw.).

Het beslag onder derden. Er kan een bewarend of een uitvoerend beslag onder derden lastens je gelegd worden. Dit is een procedure waarbij in handen van een derde partij, die schuldenaar is t.o.v. jou, beslag wordt gelegd op de tegoeden (gelden) die deze partij je moet betalen (loon, vergoedingen, huurgelden, deposito’s op de bankrekening).

De wet voorziet echter in een zekere bescherming door het instellen van gewaarborgd minimaal inkomen wanneer beslag op je loon wordt gelegd of op andere uitkeringen. Deze regeling geldt echter niet voor achterstallige onderhoudsgelden. Ook bij een derdenbeslag op bankrekeningen is een zekere mate van bescherming voor de gelden op die rekening die voortkomen uit loon of andere uitkeringen.

Na betekening van het exploot van derdenbeslag zal Legal Recovery je van deze procedure inlichten door je een aanzegging van dit derdenbeslag te betekenen (overhandigen). Hierbij krijg je een afschrift van het exploot van derdenbeslag. Als de procedure van derdenbeslag volledig is uitgevoerd, zal de derde beslagene (bank, werkgever, rva,...) de gelden die werden inhouden doorstorten aan Legal Recovery, waarna wij een procedure van verdeling dienen op te starten. Deze procedure is gebonden aan wachttermijnen en voor het voeren van deze procedure moet Legal Recovery al je (potentiële) schuldeisers opzoeken en aanschrijven. Na ontvangst van alle schuldvorderingen ingediend door al je schuldeisers, zal Legal Recovery de procedure van verdeling verder voeren, conform de wettelijke bepalingen (voorrechten) om uiteindelijk, als er geen tegenspraak (betwisting) meer mogelijk is, de ontvangen gelden uit te betalen conform het proces-verbaal van verdeling. Dit alles vraagt heel wat tijd en heeft tot slot tot het gevolg dat alle ontvangen gelden een ‘collectief karakter’ krijgen, omdat al je schuldeisers in aanmerking komen om gelden uit onze procedure te ontvangen.

Niettegenstaande deze procedure van derdenbeslag zijn uitwerking zal hebben, kan je altijd Legal Recovery contacteren om een andere oplossing te zoeken. Dit ligt vaak zeer moeilijk maar vrijwillige betalingen kunnen hier soms een oplossing bieden (ik wens te betalen).

Het onroerend beslag. Een schuldeiser kan Legal Recovery verzoeken beslag te leggen op je onroerende bezittingen (woning, appartement, grond) of zelfs op je onverdeeld aandeel in deze onroerende goederen. Er is een bewarend beslag op onroerend goed, dat vaak wordt uitgevoerd op basis van een speciaal daartoe gewezen beschikking (op eenzijdig verzoekschrift) door de beslagrechter. Zoals blijkt uit de bewoordingen zelf is dit een zuiver ‘bewarende maatregel’, om de belangen van de schuldeiser veilig te stellen. Anderzijds is ook een uitvoerend beslag op je onroerende goederen mogelijk. Legal Recovery zal eerst de nodige opzoekingen en nazichten (kadaster – hypotheek) doen alvorens je een bevel voorafgaand onroerend bevel te betekenen. Door dit eerste exploot weet je exact wat je schuld is en welk onroerend goed eventueel het voorwerp van deze procedure zal zijn. Daarna volgt het exploot van onroerend beslag. Deze procedure van uitvoerend onroerend beslag is strikt omschreven in de toepasselijke wetgeving en is gebonden aan uiteenlopende formaliteiten (overschrijving hypotheken, aanduiden van een notaris, enz.)

Zoals steeds kan Legal Recovery je enkel sterk aanraden om ons onmiddellijk te contacteren om alsnog te trachten de beste oplossing voor jou te vinden en indien mogelijk de uitvoeringsmaatregelen op te schorten (ik wens te betalen). Vaak hangt de uiteindelijke beslissing voor het toestaan van een ‘regeling’ niet af van Legal Recovery, maar van onze opdrachtgever (schuldeiser of diens raadsman). Legal Recovery zal echter niet nalaten uw regelingsvoorstellen aan hen over te maken even als de objectieve argumenten waarover we zouden beschikken.
5U wenst te betalen in uw dossier
Je hebt nog geen (goedgekeurd) afbetalingsplan met LEGAL RECOVERY

Zodra je een schrijven (aanmaning, afrekening, ingebrekestelling, enz.) of een exploot van Legal Recovery hebt ontvangen is het in je belang om ons onmiddellijk te contacteren en om een afbetalingsplan voor te stellen en te bekomen.

Voor sommige dossiers kan en mag Legal Recovery echter met u geen afbetalingsplan overeenkomen. In die dossiers moet u zelf de opdrachtgever/verzoeker contacteren. Ook de betalingen in sommige van die dossiers mag vaak enkel en alleen op de rekening van de opdrachtgever/verzoeker gedaan worden (met vermelding van zijn referte). Dit kan o.a. het geval zijn (niet limitatief) voor dossiers op verzoek van de RSZ (refertes RZ, S en R), op verzoek van het Parket (correctioneel) (refertes SF-SK) en op verzoek van de fiscus (refertes BTW, ZW, VBB, BW en BEL). De regels zijn echter zo verschillend en vaak aan wijzigingen onderhevig dat het onmogelijk is hier een algemeen geldende regeling te geven. Legal Recovery tracht dit echter zo goed als mogelijk te communiceren in haar exploten en briefwisseling en wij zullen je hierop natuurlijk altijd onmiddellijk wijzen bij elk contact. Neem voor deze dossier dan ook onmiddellijk en uitsluitend contact met de verzoekende partij.

Maar in heel wat andere dossiers kan je rechtstreeks aan Legal Recovery een afbetalings- of regelingsplan voorstellen. Daartoe beschik je over verschillende communicatiemiddelen naar keuze, maar Legal Recovery geeft de voorkeur aan sommige van deze methodes omdat ze snel, efficiënt en transparant zijn. Daarom in orde van onze voorkeur.
6Communicatie
  • Via onze web applicatie ‘Diowebdebiteur’ kan je een afbetalingsvoorstel doen. LEGAL RECOVERY geeft je daarom bij een afrekening, een aanmaning en bij de meeste briefwisseling de toegangscode tot je dossier (login – toegangscode).
  • Als je een aanmaning van ons hebt ontvangen zal je veelal een informatie/antwoord formulier vinden. Vul dit document correct in met je vragen en voorstellen en bezorg het ons dan (per email, fax of post).
  • Je kan ons ook een email sturen
  • Je kan ons ook een fax of brief per postzending sturen.
  • Je kan ons ook telefonisch bereiken op de telefoonnummers die je kan vinden op onze exploten en briefwisseling.
  • Je kan naar één van onze vier kantoorloketten komen (Wolvertem – Stationsstraat 67 / Zaventem – Ter Merenlaan 26 / Sint-Pieters-Leeuw – Galgstraat 257 / Sint-Gillis – Vanderschrickstraat 46) en dit tijdens openingsuren (09u – 12u).

Enkele tips om de communicatie te verbeteren.
  • Vermeld of geef steeds je dossiernummer
  • Vermeld of geef steeds je naam (en de naam lastens wie wij het dossier voeren)
  • Gebruik steeds het emailadres, de telefoon of de fax die vermeld staan op onze exploten of briefwisseling
  • Geef ons steeds je emailadres, je gsm-nummer, je telefoon, je nieuw adres, enz…..

Zonder goede communicatie geen goed beheer. Voor het verwerven en de verwerking van persoonsgebonden gegevens werken we conform de GDPR-wetgeving. Meer info hierover in onze privacystatement

Voor een goede communicatie moeten alle kanalen beschikbaar zijn in beide richtingen. Legal Recovery zal alles in het werkstellen om met je op een correcte en efficiënte wijze te communiceren in en aangaande je dossier(s). Essentieel is dat we elkaars gegevens kennen ( je emailadres, gsm-nummer, telefoonnummer, faxnummer, je werkelijk adres). Als jij die gegevens aan Legal Recovery geeft, zullen wij alles in het werk stellen om je in de ganse looptijd van de behandeling van je dossier(s) te informeren en adviseren, op de meest efficiënte wijze, zodat ook jij tijd zal winnen en misschien ook minder (kosten) zal betalen.

Als jij je (af)betalingsvoorstel hebt gedaan aan Legal Recovery, dan zullen wij, in die dossiers waarin wij de beslissingsbevoegdheid hebben, je zo snel als mogelijk (binnen enkele dagen) zelf contacteren. Soms moeten wij echter vooraf onze opdrachtgever (verzoeker of diens raadsman) inlichten en om zijn goedkeuren vragen en dat neemt wat meer tijd in beslag. Zodra wij een beslissing hebben genomen of gekregen zullen wij je hierover correct informeren. Weet wel dat het in je belang is om : indien mogelijk, alles zo snel mogelijk te betalen, zo zal je minder intresten en kosten betalen. je strikt aan de afspraken te houden en tijdig het afgesproken bedrag te betalen. onmiddellijk je betalingsbewijs naar Legal Recovery te sturen (zie de communicatiekanalen) want soms verlopen enkele dagen tussen je storting en de dag dat wij je betaling kunnen in je dossier boeken (je betaling staat op ons rekeninguittreksel). indien je door uitzonderlijke en onvoorzienbare omstandigheden je de afgesproken betaling niet tijdig kan uitvoeren, Legal Recovery hiervan onmiddellijk in te lichten. Als Legal Recovery niet correct en tijdig is ingelicht kan de uitvoering tegen je worden hervat
7Betalingsmogelijkheden
Kijk altijd eerst of je in je dossier bij LEGAL RECOVERY kan en mag betalen (zie rubriek ‘U wenst te betalen in uw dossier’, paragraaf 2). Als dit het geval is dan is de meest eenvoudige en veilige wijze om te betalen een storting doen op de juiste (aangegeven) bankrekening van Legal Recovery die je kan vinden op onze briefwisseling – voorgedrukte stortingsbulletins (niet in voege voor alle dossiers) en exploten. Vergeet echter ook niet je dossiernummer te vermelden.

Je kan natuurlijk ook naar één van onze kantoren gaan om daar aan het loket te betalen ( Wolvertem – Stationsstraat 67 / Zaventem – Ter Merenlaan 26 / Sint-Pieters-Leeuw – Galgstraat 257 / Sint-Gillis – Vanderschrickstraat 46) en dit tijdens openingsuren (09u – 12u). Weet wel dat er wettelijke beperkingen zijn op betalingen in contanten (cach), en dat je bedrag beperkt is tot 7.500 euro !!! Je kan natuurlijk ook betalen met een betaalterminal. In sommige uitzonderlijke gevallen, als je echt niet meer (tijdig) kan betalen via een gewone (bank)overschrijving is een betaling op ons kantoor de beste en veilige weg.
8U gaat niet akkoord met de vordering
Als je een gegronde reden hebt om de vordering te betwisten of als een wettelijk beletsel of een wettelijke bescherming bestaat, waardoor er geen procedure tegen je kan gevoerd wonden, moet je dit natuurlijk zo vlug mogelijk aan LEGAL RECOVERY laten weten. LEGAL RECOVERY stelt alles in het werk om vooraf alle wettelijk toegelaten en consulteerbare informatie te raadplegen, om betwistingen en uitvoeringsproblemen te vermijden, maar sommige informatie is echter niet of niet efficiënt te consulteren. In die gevallen beschik jij wel over die informatie en is het voor iedereen, ook voor jou, belangrijk om ons die informatie onmiddellijk (vanaf het eerste contact) te melden, zodat wij dit eventueel alsnog kunnen nakijken en er dan natuurlijk rekening zullen mee houden.

Als je de vordering van de verzoekende partij ten gronde betwist, moet je ons dit niet alleen melden, maar dan voeg je er best ook al de stavings- en bewijsstukken bij (betalingsbewijzen, eigendomsbewijzen, facturen, contracten, briefwisseling). In functie van de aard van de vordering, en de aard van de betwisting die jij opwerpt en van de bijgevoegde stavingstukken (bewijzen en andere), zullen wij de procedure opschorten of niet, de klant/verzoeker informeren en je daarvan tijdig verwittigen.

Essentieel is echter dat jij ons snel en correct informeert over je bewaar (zie rubriek ‘communicatie’)
Nederlands